Menu Sluiten

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen R-Box vzw (hierna “Verkoper”) en de klant (hierna “Koper”).

Aanbiedingen en Overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen van de Verkoper zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper een bestelling plaatst via de website van de Verkoper.
 • De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren of te annuleren.

Prijzen en Betaling

 • Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 • Betaling dient te geschieden op het moment van bestelling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • De Verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen, maar bestellingen worden uitgevoerd tegen de geldende prijzen op het moment van de bestelling.

Levering

 • De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • De opgegeven levertijden zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Vertragingen in de levering geven de Koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven eigendom van de Verkoper totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Herroepingsrecht

 • De Koper heeft het recht om de overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden.
 • De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de Koper, tenzij anders overeengekomen.
 • Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd.

Garantie

 • De Verkoper garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
 • De garantieperiode bedraagt één jaar na ontvangst van de producten, tenzij anders vermeld.

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van het betreffende product.
 • De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of gederfde winst.

Klachten

 • Klachten over de geleverde producten dienen binnen zeven dagen na ontvangst schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld.
 • De Verkoper zal klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen, in behandeling nemen en afhandelen.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
 • Geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van onderhandeling. Indien geen minnelijke oplossing wordt bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Turnhout.

Privacy

Voor informatie over hoe de Verkoper persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt, verwijzen we naar ons privacybeleid.

Wijzigingen

De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe bestellingen.